90th Baba’s birthday celebration at sai samithy thrissur on 23 Nov 2015

2